top of page

Over ons

1 Korinthiërs 3:11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

De visie van Fresh Anointing Christian Faith Center is om tot elk wezen het goede nieuws te brengen. Om strategisch in buurten en de steden te infiltreren met het evangelie van Jezus Christus. Te beginnen in Onze Jeruzalem…Hoorn.

Door systematisch het Woord van God te prediken en te leren, zullen er discipelen worden gemaakt voor de Heer Jezus. En dat deze discipelen op hun beurt weer dezelfde hemelse verantwoordelijkheden zullen uitbrengen.

Matteüs 28:18-20 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op (de) aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Ons bestuur:
Aro-Melle-Joseph-2_edited.jpg
Aro Melle Joseph
Paulo.jfif
Luis Paulo Adao

Penningmeester

info@freshanointing.nl

Sil_edited.jpg
Sylvanus S.Owusu
Bishop Elijah S. Valley

2nd Presiding Bishop

Bishop J. Alan Neal

International Presiding Bishop

Bishop Ceirion H. Dewar

General Secretary

Beleidsplan

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen

tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met

elkaar.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen der leden, erfstellingen, legaten,

giften en overige baten.

Eenmaal per jaar ontvangen de leden een schriftelijk overzicht van geregistreerde giften, ten

behoeve van zijn of haar belastingaangifte.

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

 • het houden van samenkomsten;

 • prediking van het evangelie;

 • jeugd- en kinderwerk;

 • het houden van bijbelstudiekringen;

 • het houden van gebedskringen;

 • het geven van godsdienstonderwijs;

 • het verlenen van pastorale zorg;

 • zorg te verlenen aan weduwen en wezen

 • het verspreiden van evangelische lectuur;

 • evangelisatie;

 • ondersteuning van de missie in binnen en buitenland

 • alle andere wettige en passende middelen.

Onze Financiën

 Wiltt u een donatie geven?

Geef, en je zult krijgen, meer dan je vast kunt houden! Want zo veel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou. Lukas 6:38

bottom of page